Teleton(7 campanhas)

Teleton México

Teleton 2002

Teleton 2003

Teleton 2004

Teleton 2005

Teleton 2006

Teleton 2015